Poin BWF World Tour Super 500

Kelompok UsiaPosisi
123–45–89–1617–3233–6465–128129–256257–512513–1024
Dewasa9.2007.8006.4205.0403.6002.2208804301708040