Poin BWF World Tour Super 1000

Kelompok UsiaPosisi
123–45–89–1617–3233–6465–128129–256257–512513–1024
Dewasa12.00010.2008.4006.6004.8003.0001.20060024012060