Foto Bersama Exhibition Match – Fajar/Rian vs Eng/Flandy